Brook 的端口转发一键脚本


优点是:安装、配置简单,支持TCP、UDP转发;

缺点是:不支持端口段转发,但是可以配置多个端口转发。

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubiBackup/doubi/master/brook-pf.sh && chmod +x brook-pf.sh && bash brook-pf.sh
bash brook-pf.sh

声明:晖映|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - Brook 的端口转发一键脚本


江畔何人初见月?江月何年初照人?