BBR四合一脚本


wget --no-check-certificate -O tcp.sh https://raw.githubusercontent.com/cx9208/Linux-NetSpeed/master/tcp.sh && chmod +x tcp.sh && ./tcp.sh

如果连接不成功,改dns,

vi /etc/resolv.conf
nameserver = 8.8.8.8

声明:晖映|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - BBR四合一脚本


江畔何人初见月?江月何年初照人?